About Us

 History and Past Boards of the CSE
 
The Chinese Society of Electrochemistry
 
The Electrochemical Committee of Chinese Chemical Society, also called the Chinese Society of Electrochemistry (CSE), was founded in the first National Electrochemical Conference held on June 25 -26, 1988 at Fudan University, Shanghai. The attendees of the ceremony included fourteen representatives and two delegates from Xiamen University, Wuhan University, Fudan University, Shanghai Jiao Tong University, Shandong University, Tianjin University, Beijing Normal University, Harbin Institute of Technology, ChangChun Institute of Applied Chemistry of Chinese Academy of Sciences, and Institute No.1418 of Ministry of Electronics Industry. Prof. Lixin Dai, deputy general-secretary of the Chinese Chemical Society (CCS), delivered a congratulating speech. Prof. Zhao-Wu Tian, Prof. Chuan-Sin Cha and Prof. Hao-Qing Wu were assigned by the CCS to form the steering group for the foundation of the CSE.
 
1st Board of the CSE
Chairman: Zhao-Wu Tian (1st executive chairman), Chuan-Sin Cha (2th executive chairman), Hao-Qing Wu
 
Vice Chairman: Er-Kang Wang, Zu-Geng Lin, Jun-Tao Lu
 
Members: (In the Order of the Number for Strokes of a Chinese Character in Family Name)
Zhao-Wu Tian, Bi-Rou Sun, Zhi-Yu Jiang, Dao-Zhi Bi, Tian-Hong Lu, Er-Kang Wang, Zhong-Da Wu, Hao-Qing Wu, Jun-Tao Lu, Shen-Hao Chen, Wen-Zhi Yang, Shao-Min Zhou, Zu-Geng Lin, Chuan-Sin Cha, Xin-Guo Hu, He-Tong Guo, Sheng-Min Cai
Secretary: Zhong-Hua Lin
 
2th Board of the CSE
Chairman: Zhao-Wu Tian, Chuan-Sin Cha
 
Vice Chairman: Zu-Geng Lin, Er-Kang Wang, Jun-Tao Lu, Chu-Nan Cao, Sheng-Min Cai
 
Members:
Zhi-Yu Jiang, Xiu-Feng Lin, Zhong-Da Wu, Ji-Qiang Wang, Jian-Qing Zhang, Tian-Hong Lu, Shen-Hao Chen, Xin-Guo Hu, Shu-Zhen Duan, Zong-Qing Huang, He-Tong Huo
3rd Board of the CSE
Chairman: Sheng-Min Cai, Zu-Geng Lin
 
Executive Deputy Director: Jun-Tao Lu
 
Vice Chairman: Zhong-QunTian, Zhong-Fan Liu
 
Members:
Chuan-Sin Cha, Zhao-Wu Tian, Hao-Qing Wu, Chu-Nan Cao, Er-Kang Wang, Sheng-Min Cai, Zu-Geng Lin, Zhong-QunTian, Zhong-Fan Liu, Tian-Hong Lu, Jun-Tao Lu, Zheng-Hao Wang, Shen-Hao Chen, Zhi-Yuan Tang, Bao-Hong Zhang, Hou-Tian Liu, Sheng-Tao Zhang, Zhe-Long Yang, Yu-Sheng Yang, Chuan-Wei Yan, Ji- Qiang Wang, Xin-Dong Wang, Kuan-Hong Xue, Shu-Zhen Duan, Zhong-Qing Huang, He-Tong Guo
4th Board of the CSE (2003-2007) (In the Order of Pronunciation in Family Name)
Chairman: Jun-Tao Lu, Zhong-Qun Tian
 
Vice Chairman: Zhong-Fan Liu, Tian-Hong Lu
 
Members:
Dian-Xue Cao, Shen-Hao Chen, Shu-Qing Hu, Wei-Shan Li, Chang-Jian Lin, Chun-An Ma, Zi-Feng Ma, Shi-Gang Sun, Zhi-Yuan Tang, Li-Jun Wan, Jian-Min Wang, Xin-Dong Wang, Zheng-Hao Wang, Yong-Yao Xia, Kuan-Hong Xue, Jing-Ying Xie, Chuan-Wei Yan, Han-Xi Yang, Ge-Ping Yin, Sheng-Tao Zhang, Zong-Rang Zhang
Secretary: Quan-Feng Dong
 
5th Board of the CSE (2007-2011) (In the Order of Pronunciation in Family Name)
Chairman: Zhong-Fan Liu, Tian-Hong Lu
 
Vice Chairman: Li-Jun Wan, Shi-Gang Sun
 
Members:
Chen-Xin Cai, Gao-Ping Cao, Dian-Xue Cao, Shen-Hao Chen, Jun Chen, Guo-Wang Diao, Lou-Zhen Fan, Shu-Qing Hu, Wei-Shan Li, Hai-Bo Lin, Chang-Jian Lin, Zi-Feng Ma, Chun-An Ma, Zhi-Yuan Tang, Ye-Xiang Tong, Jian-Ming Wang, Xin-Dong Wang, Bao-Jia Xia, Yong-Yao Xia, Wei Xing, Han-Xi Yang, Jing-Ying Xie, Chuan-Wei Yan, Hai-Feng Yang, Ge-Ping Yin, Sheng-Tao Zhang, Ke-Qiang Ding, Ji-Hua Ding, Rong-Ling Fu, Tian-Li Guo, Shi-Jun Liao Xiao-Xia Liu, Ming Qiu, Pei-Liang She, Rong-Kun Wu, Lei Xie, Xiao-Feng Xie, Qun-Jie Xu, Wei-Ren Yuan, Wen-Bo Zhang, Li-Ping Zhang, Xin-Sheng Zhang, Shi-Yong Zhao, Jun-Wei Zheng, Yong-Chun Zhu, Dong-Mei Zhou
Secretary: Lei Fu
 
6th Board of the CSE (2011-2015)
Chairman: Li-Jun Wan, Shi-Gang Sun
 
Vice Chairman: Yong-Yao Xia, Jun Chen
 
Honorary Members: Zhao-Wu Tian, Chuan-Sin Cha, Zu-Geng Lin, Sheng-Min Cai, Zhong-QunTian, Jun-Tang Lu, Zhong-Fan Liu, Tian-Hong Lu, Er-Kang Wang, Chu-Nan Cao
 
Members: (In the Order of Pronunciation in Family Name)
Chen-XinCai, Wen-Bin Cai, Gao-Ping Cao, Dian-Xue Cao, Le-Wu Chen, Sheng-Zhou Chen, Zheng Dang, Guo-Wang Diao, Ji-Hua Ding, Ke-Qiang Ding, Lou-Zhen Fan, Rong-Ling Fu, Xue-Ping Gao, Tian-Li Guo, Wei Guo, Yu-Guo Guo, Zhong-Cheng Guo, Shu-Qing Hu, Jian-Feng Jv, Qing-Yu Li, Wei-Shan Li, Yue-Xiang Li, Zhong-Fang Li, Zhen-Hai Liang, Shi-Jun Liao, Hai-Bo Lin, Chang-Jian Lin, Dong Liu, Xiao-Xia Liu Xiao-Quan Lu, Zi-Feng Ma, Chun-An Ma, Lin Niu, Ming Pan, Mu Pan, Ming Qiu, Pei-Liang She, Tao Shen, Zhi-Yuan Tang, Ren-Heng Tang, Ye-Xiang Tong, Chong-Tai Wang, Jian-Ming Wang, Xin-Dong Wang, Shun Wang, Zi-Dong Wei, Rong-Kun Wu、, Bao-Jia Xia, Xing-Hua Xia, Jing-Ying Xie, Lei Xie, Xiao-Feng Xie、Wei Xing, Qun-Jie Xu, Hai-Bo Xu, Chuan-Wei Yan, Hai-Feng Yang, Han-Xi Yang, Hui Yang, Yong-Xiang Yang, Ge-Ping Yin, Qing-Feng Yi, Guo-Qing Zhang, Li-Ping Zhang, Wen-Bo Zhang, Xin-Sheng Zhang, Xian-Lin Zhang, Guo-Hua Zhao, Shi-Yong Zhao, Jun-Wei Zheng, Heng-Hui Zhou, Shou-Tao Zhou, Wei Zhou, Ze-San Zhong, De-Qiu Zhu, Yong-Chun Zhu
Secretary: Yong-Fang Li
 
Deputy Secretary-General: Yan-Xia Jiang